Kariera

Oferty pracy

Nasze oferty rekrutacyjne są odzwierciedleniem bieżących potrzeb biznesu. Do przesyłania aplikacji zachęcamy zarówno absolwentów, jak i osoby z doświadczeniem. Dowiedz się więcej o procesie rekrutacyjnym i o tym, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zasady rekrutacji

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESACH REKRUTACYJNYCH (PRACA, STAŻ, PRAKTYKI).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Administracja sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-411 ul. Chemików 7 (dalej: „ORLEN Administracja”). Kontaktowy numer telefonu do administratora danych: (24) 365 55 56. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować także:

a. wysyłając wiadomość e-mail na adres: daneosoboweadm@orlen.pl

b. listownie na adres: 09-411 Płock, ul. Chemików 7. 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w ORLEN Administracja służy następujący adres email: ​daneosoboweadm@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN Administracja sp. z o.o., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.

3. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w poniższych celach:

a. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy;

b. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody, dotyczy innych danych osobowych, których przekazanie nie wynika z przepisów prawa;

c. weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan rekrutuje;

d. wykonanie testów umiejętności lub kwestionariuszy, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę;

e. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę.

Podstawy przetwarzania danych:

a. art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy);

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dane wynikające z art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy);

c. art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych innych niż wynikające z przepisu prawa);

d. art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych w innych procesach rekrutacyjnych);

e. art. 9 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych w przypadku zawarcia w dokumentach rekrutacyjnych danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO);

f. art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes ORLEN Administracja  polegający na obsłudze, dochodzeniu i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykonanie przez ORLEN Administracja podczas procesu rekrutacji testów lub kwestionariuszy podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo odmowy wzięcia udziału w wypełnieniu testu lub kwestionariusza, co nie wpłynie na przebieg rekrutacji, ale uniemożliwi ORLEN Administracja uzyskania dodatkowych informacji o Pani/Panu.

W sytuacji, gdy stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ORLEN Administracja będzie wymagała dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z ORLEN Administracja, którym zlecone zostały usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają dane na podstawie zawartych z ORLEN Administracja umów.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji lub do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody. W przypadku, gdy Pani/Pana kandydatura będzie wykorzystywana w przyszłym procesie rekrutacyjnym dane te będą przetwarzana przez okres wskazany w zdaniu pierwszym.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wycofania zgody - w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać każdą ze złożonych zgód np. pisemnie na adres administratora, o którym mowa w pkt. 1 lub pocztą elektroniczną na adres: daneosoboweadm@orlen.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

b. prawo dostępu do danych osobowych,

c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,

d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,

g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.

7. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana dane osobowe w zakresie wynikającym z Art. 6 ust. 1 lit. b i c jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
Zawartość – urządzenia standardowe

ZGODA NA TESTY/KWESTIONARIUSZE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ORLEN Administracja sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-411, przy ul. Chemików 7 moich danych osobowych zgromadzonych podczas wypełniania testu lub kwestionariusza dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

Masz prawo odmówić wzięcia udziału w teście lub wypełnienia kwestionariusza, co nie wpłynie na przebieg rekrutacji, ale uniemożliwi Nam uzyskanie dodatkowych informacji o Tobie.

Zgody do aplikacji:

Obowiązkowa zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ORLEN Administracja sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-411, przy ul. Chemików 7 moich danych osobowych zgromadzonych w dokumentach aplikacyjnych (tj. formularz aplikacyjny, CV i list motywacyjny) dla celów przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji* lub stażu* lub praktyki*.

Przedmiotowa zgoda jest wymagana i dotyczy innych, niż wskazane w przepisach prawa, danych osobowych przekazanych Nam w dokumentach aplikacyjnych, w tym danych zaliczanych do szczególnej kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Nieobowiązkowe zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ORLEN Administracja sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-411, przy ul. Chemików 7 moich danych osobowych zgromadzonych w dokumentach aplikacyjnych (tj. formularz aplikacyjny, CV i list motywacyjny) dla celów realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych lub stażu lub praktyki przez okres najbliższych 12 miesięcy.

W dowolnym momencie można wycofać każdą z powyższych zgód, pisemnie na adres administratora tj. ORLEN Administracja sp. z o.o., 09-411 Płock, ul. Chemików 7 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych lub mailowo na adres: ​daneosoboweadm@orlen.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 ​DODATKOWE INFORMACJE

1. Przesłane przez Pana / Panią dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.

2.  ORLEN Administracja sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Masz pytanie ws. rekrutacji? 

Napisz do nas: rekrutacja.orlenadministracja@orlen.pl​​

Zobacz także